هواشناسی ایران همین الان ۲۹/۰۱/۱۴۰۱بر ایده اخطارهای گروه هواشناسی همین الان ۲۹ فروردین ماه در برخی عوامل ملت برودت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی خیز تبدیل می شود.