وزیر انرژی: منصفانه میلیون مشترک جدید به جامعه انرژی الکتریکی اضافه شد


به گزارش افق نیوز علی اکبر محرابیان در بازدید معاون اول رئیس جمهور اجتناب کرده اند وسط سراسری meting out انرژی الکتریکی افزود: تامین مشخص آب و انرژی الکتریکی جدا از تحمیل رضایتمندی، زمینه را برای افزایش اشتغال در ملت پیشنهادات.

وزیر انرژی عدم توازن در بخش انرژی الکتریکی را مشکل بی نظیر این وزارتخانه در شرایط کنونی دانست و افزود: کمیت محافظت و تامین انرژی الکتریکی ساکنان شهرها و روستاها به میزان ۱۰۰ سهم در وضعیت مطلوبی قرار دارد. شهرها و ۹۹.۷ سهم روستاها انرژی الکتریکی دارند.

وزیر انرژی همراه خود ردیابی به قابلیت های خانه اظهار داشت: در بهبود نیروگاه ها از هفت هزار مگاوات به بیش اجتناب کرده اند ۸۶ هزار مگاوات رسیده ایم و این است در شرایطی است کدام ممکن است در صنعت انرژی الکتریکی به خودکفایی رسیده ایم و این است امر باعث شده است. مهارت بالایی برای صادرات.»

وی در خصوص صنعت سدسازی نیز اظهار داشت: ایران جزو اولین ملت ها در فناوری سدسازی است و چالش های متعددی را در خارج اجتناب کرده اند ملت اجرا کرده است.

محرابیان وضعیت صادرات ارائه دهندگان فنی و مهندسی مرتبط همراه خود آب و انرژی الکتریکی را جذاب تعیین مقدار کرد و اظهار داشت: بیش از پنجاه سهم صادرات ارائه دهندگان فنی و مهندسی به صنعت آب و انرژی الکتریکی اختصاص دارد کدام ممکن است آرم دهنده پیشرفت ملت {در این} بخش است.

وی همراه خود ردیابی به تلفات اولیه جامعه انرژی الکتریکی ۹.۲ درصدی در وب meting out ملت، اظهار داشت: سال قبلی در سر خوردن همراه خود کسری ساخت ۱۵ هزار مگاواتی مواجه بودیم.

محرابیان افزایش امکانات غیرمجاز رامسر، عدم تعادل پولی و افزایش سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومانی مطالبات بخش شخصی اجتناب کرده اند وزارت انرژی را اجتناب کرده اند مشکلات این بخش دانست و افزود: ارتقای مرحله قابلیت ساخت انرژی الکتریکی، بهبود و بهبود افزایش زیرساخت جامعه و مدیریت تقاضا افزایش خوردن و افزایش اقتصاد انرژی الکتریکی یکی اجتناب کرده اند راه رفع های این مشکل ها است.