وقتی آشپز هندی در قابلمه فرنی افتاد!ویدیو حاوی تصاویر دلخراش است.

آشپز هندی گیج شده و تعادلش به هم می‌خورد، ناگهان در قابلمه فرنی افتاد و به دلیل سوختگی شدید، پس از ۴ روز مبارزه با مرگ در بیمارستان، سرانجام درگذشت.