(ویدئو) کفتار فرصت طلب دست و پا زدن یک مار پیتون را دزدید!


کفتارها شکارچیان بزرگی هستند، اما این حیوانات بدنام مهارت های پنهان کاری بالایی دارند. در این ویدئو یک کفتار به مار پیتونی که شکار کرده نزدیک می شود و اطراف پالا را احاطه کرده و پالا را می دزدد.