(ویدئو) کمک شگفت انگیز شغال به کفتارها برای از بین بردن کنه ها!


گاهی اوقات حیوانات برای کمک به یکدیگر برای خلاص شدن از شر کنه ها و سایر انگل ها اتحاد یا پیوند ایجاد می کنند. در این مورد، کفتار تحمل کرد که روباه به خوردن کنه های روی پوستش نزدیک شود.

شغال ها حشرات را مشتاقانه می خورند و از خوردن کنه های حیوانات دیگر بدشان نمی آید.