پاسخ شهرداری قلمرو عالی در خصوص برداشتن چوب شیزر


روابط نهایی شهرداری قلمرو عالی در پاسخی گفتن کرد:

نهال منطقه پارکینگ نهایی شهر الشزربه به حیاط پشتی القطریه منتقل شد.
احداث منطقه پارکینگ نهایی در قلمرو شیزار کدام ممکن است اجتناب کرده اند سال ها پیش یکی اجتناب کرده اند تقاضا های اهالی، اعضای هیأت امناء را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورایاران محل {بوده است}، همراه خود محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری نهال های فراوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ آن ها به قلمرو، وارد فاز اجرایی شده است. حیاط پشتی القطریه.
به گزارش روابط نهایی شهرداری قلمرو عالی، بر ایده مطلبی کدام ممکن است {در این} رسانه ها همراه خود عنوان «قلع را انتخاب کنید و انتخاب کنید قمع چوب بی تجربه شیزر توسط مسئولان شهرداری» {در این} رسانه چاپ شده شده است، قلمرو شیزر باید شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند محله های شاخص مذهبی قلمرو اشاره کردن شود. اول: {به دلیل} حضور مستمر زائران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران مذهبی اجتناب کرده اند دیرباز در ساعات مختلف در یک روز واحد روز کشف نشده بازدید کنندگان سایت با کیفیت صنعتی {بوده است}، لذا پس اجتناب کرده اند بازرسی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی های مورد نیاز، زمینی به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع ساخته شد. به بازو به اینجا رسید. عالی متری در کوچه شهید عسگری واقع در ضلع شمالی حرم مطهر امام زاده علی اکبر (علیه السلام) کدام ممکن است توسط شهرداری تملک شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد فاز اجرایی مونتاژ منطقه پارکینگ نهایی شد.
بر ایده همین گزارش، چندین اصله نهال اجتناب کرده اند این پایین به انواع ۱۵ به همان اندازه ۲۰ تنه همراه خود توافق های مورد نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور مشاوران فضای بی تجربه جهت یکپارچه انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقا به پارک القیطریه منتقل شد.

انتهای پیام