پاپ فرانسیس به لبنان {می رود}ریاست جمهوری لبنان گفتن کرد کدام ممکن است پاپ فرانسیس، رئیس کاتولیک های جهان در ژوئن ۲۰۲۲ به لبنان بازدید خواهد کرد.

بر ایده این گزارش، ریاست جمهوری لبنان گفتن کرد کدام ممکن است فرستاده پاپ به میشل عون رئیس جمهور لبنان اطلاع داده است کدام ممکن است پاپ فرانسیس در ژوئن بلند مدت به لبنان بازدید خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم او همراه خود توافق لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرستاده پاپ خاص احتمالاً وجود خواهد داشت.

اصولاً بیاموزید: توضیحات فروپاشی اقتصاد لبنان چیست؟

میشل عون تاکید کرد کدام ممکن است لبنانی ها بیدار بمانید بازدید پاپ فرانسیس به لبنان برای احترام اجتناب کرده اند امتحان شده های او در لبنان، گام هایی کدام ممکن است برای کشورش برداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا های او برای صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری هستند.

شایان اشاره کردن است کدام ممکن است پاپ فرانسیس در مارس ۲۰۲۱ نیز به عراق بازدید کرد.

تأمین: مهر

انتهای پیام/