پرونده شناسایی آزمون سندیکای ۱۴۰۱ تحریک کردن شدداوطلبان آزمون وکالت قابل توجه اجتناب کرده اند گذشته تاریخی ۲۰ لغایت ۲۷ فروردین ماه به مکان دانشکده آزاد اسلامی به نشانی http://www.azmoon.org مراجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن تحقیق از محسوس نسبت به ادعا آزمون دعوت ۱۴۰۱ اقدام نمایند.