پهپادها چگونه جان انسان ها را نجات می دهند؟!پهپاد عالی ربات پرنده است کدام ممکن است همراه خود استفاده اجتناب کرده اند احساسی افزار پرواز مدیریت شده نصب شده در موجود در آن، کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش بی طرفانه می توان آن را مدیریت کرد.