پیرزن قربانی یک سرقت مرگبار شد!
وقتی دوستم را گرفتیم، پلیس را دیدم و فرار کردم. اما متوجه نشدم که کسی را کشته ام. من ندیدم و وقتی دستگیر شدم متوجه شدم پیرزن کشته شده است. من قصد کشتن کسی را نداشتم.