چرا زنان شطرنج باز خوب نیستند؟
استاد بزرگ شطرنج معتقد بود که ماده خاکستری ذهن مردان حتی بیشتر است. در عوض، زنان بیشتر ماده سفید را در ذهن خود دارند.» وی همچنین گفت که تبعیض جنسیتی در بازی شطرنج یک مشکل است.