چرا مجردها باید خجالت بکشند؟
انواع مجردها در جاری {افزایش است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} بین باقی مانده است افرادی هستند کدام ممکن است مدام به {آنها می گویند} سریع خوب همدست پیدا می کنند. این بافت ترحم برای مجردها اجتناب کرده اند مکان می آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه اشکالی دارد؟