چرا نوجوانان به حرف والدین خود گوش نمی دهند؟
تغییرات مغزی پسر به گونه ای طراحی شده است که به او کمک کند خود را با افراد دیگر سازگار کند و تاکید کمتری بر والدین داشته باشد. این تغییرات به جوانان کمک می کند تا از نظر اجتماعی رشد کنند و با افراد خارج از خانواده ارتباط برقرار کنند.