چرا کباب و سماق می خوریم؟!



استفاده از سماق و کباب خاصیت قابض دارد و در صورت ایجاد التهاب یا زخم در دستگاه گوارش، التیام بخش بوده و محافظ خوبی برای کبد است.