چگونه بفهمیم جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای ما چیست؟خلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوی را می توان همراه خود مشخصه های فیزیکی نیز تصمیم گیری کرد. {در این} نیمه ارائه می دهیم می گوییم کدام ممکن است چگونه خلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خو، چهره، به نظر می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ هیکل اشخاص حقیقی را پیش آگهی دهید.