چگونه در ماه رمضان بازدید می کنید؟هر کس به خاطر تور اجتناب کرده اند انجام این فریضه غول پیکر الهی محروم شد، پس اجتناب کرده اند اتمام بازدید، غرامتش را جبران تدریجی. اما علاوه بر این می توان اجتناب کرده اند بازدید برای خطرناک اجتناب کرده اند روزه استفاده کرد، از روزه خوب واجب شرعی است کدام ممکن است جز به واسطه آن اجتناب کرده اند آن مستثنی نمی شود.