کاهش خودروهای دارای کسری قطعه در گروه تجاری ایران‌خودرو به حدود ۳۴ هزار تجهیزات – مکان خبری تحلیلی افق


ایکوپرس- انواع خودروهای تجاری‌سازی شده در گروه تجاری ایران‌خودرو اجتناب کرده اند ابتدای امسال تاکنون به بیش اجتناب کرده اند ۴۹ هزار تجهیزات رسیده کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل سال قبلی ۴ هزار تجهیزات انبساط داشته است.
براساس این سیستم‌ریزی صورت گرفته در پایان دادن‌کاری، آمار تجمیعی خودروهای تجاری‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید درست در هفته بلند مدت به بیش اجتناب کرده اند ۶۰ هزار تجهیزات اجتناب کرده اند ابتدای امسال خواهد رسید.
علاوه بر این، تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه خودرو اجتناب کرده اند ابتدای امسال به همان اندازه هفته دوم اردیبهشت‌ماه، به بیش اجتناب کرده اند ۷۲ هزار تجهیزات رسیده ‌کدام ممکن است این انواع بیش اجتناب کرده اند مدت درست مثل سال قبلی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تحویل داد زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روزهای بلند مدت اختلاف آمار فعلی، همراه خود افزایش سرعت تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه خودرو، افزایش بیش‌تری خواهد کشف شد.
طبق این سیستم‌ریزی صورت گرفته، انواع تهیه خودرو در هفته بلند مدت به حدود ۹۰ هزار تجهیزات اجتناب کرده اند ابتدای سال خواهد رسید.
درحال حاضر، انواع خودروهای دارای کسری قطعه در گروه تجاری ایران‌خودرو حدود ۳۴ هزار تجهیزات است کدام ممکن است این عدد در ۱۳ ماهه قبلی بی‌سابقه {بوده است}، به همان اندازه اواسط هفته بلند مدت انواع این خودروها کاهش توجه‌گیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی سابقه‌ای ممکن است داشته باشد.
گفتنی است، انواع خودروهای دارای کسری قطعه در روزهای ابتدایی بهمن‌ماه سال قبلی در گروه تجاری ایران‌خودرو، بیش اجتناب کرده اند ۸۲ هزار تجهیزات {بوده است}.