کشتن دکتر جلوی چشم منشیدر اولین گام، گروهی از تبهکاران برای معاینه اجساد رفتند و متوجه شدند که دختر مورد اصابت سه گلوله قرار گرفته و سر پسر نیز مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.