کشتن متهم
وقتی ضربه ای به سرش زدم، جوانی برای دستگیری من می خواهم ورودی به اینجا رسید. به او گفتم این باعث خوشحال از است کدام ممکن است جدا کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادم نیست تعدادی از بار به سرش زدم با این حال وقتی روی پایین افتاد عصبی شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند تعدادی از دقیقه همراه خود غرور سفید به روستا رفتم. جایی کدام ممکن است مرا دستگیر کرد