کلک این کلیک کردن را بخورید، فاتحه پول‌هایتان را بیاموزید!
هفته قبلی هم گروهی تولید دیگری اجتناب کرده اند هکر‌ها در تصمیم همراه خود افراد به بهانه به دست آورد‌شدن آن‌ها در مسابقات رادیویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیونی سه میلیارد تومان پاره کردن کردند.