گل محمدی و باقری جریمه سنگینی گرفتند


گل محمدی: کریم باقری همکار من است

به گزارش خبرگزاری اوغ; از باشگاه پرسپولیس گزارش شده است که برای تصمیم گیری برای دو نفر از کارکنان این تیم، ۱۵ درصد از مبلغ قرارداد یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس و ۲۰ درصد از مبلغ قرارداد کریم باقری، مربی این تیم ها به عنوان جریمه کسر شدند.

مطلب جریمه کلان گل محمدی و باقری اولین بار در پایگاه تحلیلی خبری افوگ منتشر شد. ظاهر شد.