یاز ببر قار می کند!


چندین ویدیو در اینترنت وجود دارد که در آن یوزپلنگ ها به جای غرش شدید مانند شیر و ببر، مانند گربه ها شکار می کنند!

پست های مشابه