یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای شهر نیازمند تعطیلی مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادارات تهران شد


به گزارش افق نیوز ، افراد تهران در لحظه {به دلیل} وجود ذرات کمتر از دو.۵ میکرون شاهد بدترین استاندارد هوا همراه خود شاخص ۵۰۰ بودند کدام ممکن است آرم دهنده وضعیت خطرناکی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور آنها به همان اندازه روز بلند مدت شکسته نشده دارد.

در همین راستا ساعتی پیش مونتاژ اضطراری آلودگی هوای استان تهران به ریاست محسن المنصوری استاندار تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان تجهیزات های مختلف در سالن شورای استانداری برگزار شد کدام ممکن است مصوبات آن عبارت بود اجتناب کرده اند: ممنوعیت مسابقات در خارج از درب؛ ۲۰۱۸ لغو ورزشی فردا پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلومینیوم ممنوعیت تردد مبتلایان تنفسی، سالمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل تجهیزات ارائه دهندگان رسانی در درجه شهر را به در کنار داشت.

با این حال سیدجعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیته عمران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار شورای شهر تهران در پاسخ به آلودگی از حداکثر هوای تهران در صفحه خصوصی شخصی نوشت: این شهر به بهترین شهر دنیا تغییر شده است. معامله با باید در گذشته اجتناب کرده اند بروز انجام شود، تعطیلی مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادارات راه رفع نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیست، اما علاوه بر این منصفانه تسکین برای ضرب و شتم شرایط بحرانی است.

وی شکسته نشده داد: علاوه بر این این بار {برای حفظ} جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت ساکنان باید تهران، مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادارات تعطیل شوند با این حال ادامه دارد دیر نشده است کدام ممکن است همراه خود اراده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز سراسری اقدامات کارشناسی شده را اعمال کنیم! وضعیت قرمزتر آلودگی هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی ۱۰۰۰ شهروند اجتناب کرده اند آنچه در نظر گرفته شده می کنیم به ما نزدیکتر است.