یک پلنگ ۱۳ ساله “ارم” جان باختبه گزارش روابط عمومی ارم سبز، لاشه حیوان جهت تعیین علت اصلی مرگ و نمونه های مورد نیاز به بخش آسیب شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران تحویل و پس از دریافت نتیجه، گزارشی ارائه شد. متعاقبا اعلام خواهد شد.