۱۳ عبارت کدام ممکن است اجتناب کرده اند مالیخولیا خبر می‌دهند
معمولاً در مسکن آن طور کدام ممکن است باید لذت نمی‌بریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدام دنبال بهانه‌ای برای خوابیدن هر دو اجتناب کرده اند زیر بار وظیفه رها شدن می‌تراشیم. پیش‌گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با در پایان بیماری‌ها می‌تواند به توسعه درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد معامله با کمک تدریجی.