۵ انگیزه برای از جمله گریپ‌فروت به رژیم غذایی
گریپ‌فروت یکی اجتناب کرده اند میوه‌هایی است کدام ممکن است افراد هر دو آن را از نزدیک دوست دارند هر دو اجتناب کرده اند آن متنفر هستند. اگر این میوه همراه خود ذائقه خواهید کرد متناسب است، می‌توانید همراه خود بلعیدن مشترک آن، هیکل شخصی را آسانسور کنید.