۱۴۷۴ تولد اجتناب کرده اند مادران ۱۰ به همان اندازه ۱۴ ساله در سال ۱۴۰۰در سال قبلی عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۲ کودک نوپا در ملت به دنیا آمدند کدام ممکن است نسبت به حداقل یک هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۹۹ کودک نوپا کاهش فوق العاده ناچیزی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این انجمن توسعه کاهش موالید در ایران متوقف شد.