۱۷ آوریل، سالن دادگاه دادستانی بهداشت


یکی اجتناب کرده اند متهمان پرونده معروف در خصوص گذشته تاریخی برگزاری سالن دادگاه به دادستان سلامت ذکر شد: مونتاژ سالن دادگاه ۲۷ فروردین ماه به ریاست قاضی مظلوم بخش ۲۹ سالن دادگاه انقلاب برگزار تبدیل می شود.

مریم اورافراز همراه خود ادعا این خبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تاکید بر اینکه اساساً اتهام عضویت در گروه های دیگری نظام را نمی پذیرم از اصلاً گروهی تشکیل نشده است، به عدالت نیوز ذکر شد: نهادهای مدنی در احقاق حقوق افراد مظلوم.” هر دو اینکه احقاق حقوق شهروندی موقعیت زیادی دارد. ما در محل کار خوب گروه افراد نهاد به تماس گرفتن صفحه بحث حمایت اجتناب کرده اند حقوق شهروندی کار می کردیم کدام ممکن است مجوزش را اجتناب کرده اند وزارت ملت گرفته بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازمانی برای تشکیل گروه دیگری جمهوری اسلامی تشکیل نشد!

وی علاوه بر این ذکر شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند بازپرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموران پرونده شکایت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی دارد تجهیزات قضایی همراه خود وی برخورد تنبل. بعد از همه زمان معامله با به شکایت اجتناب کرده اند این وسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست آن محدود {بوده است}.

آورافراز کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این در مصاحبه ای اجتناب کرده اند دستگیری شخصی صحبت کرده بود، ذکر شد پیش بینی دارد در پرونده او همراه خود عاملان برخورد قانونی شود.

انتهای پیام