۴ نکته آسان برای کاهش نوسانات خلقی کودکان
مدیتیشن بازگشت به استراحت جسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روح است. مدیتیشن تاثیر مثبتی بر کار کردن ذهن دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است خواهید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندانتان را آرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبور نگه دارد. مدیتیشن برای جوانان را می توان به فرآیند های مختلفی انجام داد کدام ممکن است تاثیرات مثبتی نیز بر ما دارد.