۴۰ میلیارد {آدم ربایی}
۴ تاجر سخت عالی تاجر را ربودند به همان اندازه ویلایش را در شمال تهران تصرف کنند.