۵ راه رفع برای معامله با تنفس بلند شبانه
برای معامله با تنفس بلند شبانه، اگر آبریزش سوراخ بینی دارید، در گذشته اجتناب کرده اند درگیر شدن به رختخواب سینوس های شخصی را همراه خود آب نمک بشویید.