۵ هدف مهم تواند به شما کمک کند انبساط شخص خاص در سال جدیدعلت شکست متنوع اجتناب کرده اند نیازها سال نو اینجا است کدام ممکن است اجتناب کرده اند عالی نیاز دقیق برای انبساط خصوصی ناشی نمی شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساساً مبتنی بر ارزیابی هستند. در این متن ۵ هدف خاص برای ارتقای انبساط شخص خاص را خواهید خواند.