۶ هدف برای تنفس بلند شبانه کردن
چه چیزی باعث تنفس بلند شبانه تبدیل می شود؟ تنفس بلند شبانه در تأثیر لرزش کام احساسی (نیمه احساسی سقف دهان) تحمیل می‌شود، روزی کدام ممکن است ریه‌ها مجاری هوای جلویی را مسدود می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوا را توسل به می‌کنند. این حالت معمولاً روزی رخ می دهد کدام ممکن است ماهیچه هایی کدام ممکن است راه های اثیری را در کل خواب باز نگه می دارند هر دو روزی کدام ممکن است احساس اضافی در آن ناحیه موجود است، رخ می دهد.