۷ علت تکرر ادرار در خانمها
دلیل برای تکرر ادرار در خانمها چیست؟ تکرر ادرار به معنای خواستن به ادرار بیش اجتناب کرده اند حد استاندارد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است ساعت شب ادراری نیز می گویند. اقامت روزمره اشخاص حقیقی را مختل می تدریجی، چرخه خواب آنها را مختل می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انجام است سیگنال منصفانه بیماری زمینه ای باشد. با این حال تکرر ادرار ممکن است استاندارد اقامت خانمها را مختل تدریجی. خانم هایی کدام ممکن است تکرر ادرار دارند معمولا به طور مشترک به حمام می الگو، ساعت شب ها خوشایند نمی خوابند هر دو اجتناب کرده اند ترس نشت ادرار جایی نمی الگو.