۸ راه خالص برای پیشگیری اجتناب کرده اند بیشتر سرطان ها پروستات
چگونه خطر ابتلا به بیشتر سرطان ها پروستات را کاهش دهیم؟ حدود ۳۵ سهم اجتناب کرده اند مبتلایان تحت تأثیر بیشتر سرطان ها پروستات جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو می دهند. بیشتر سرطان ها ریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر سرطان ها سینه به همین ترتیب در رتبه های اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم قرار دارند کدام ممکن است بیشترین آمار در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر را در وسط دارند. به معنای واقعی کلمه هستند، کارکنان تحقیقاتی دانشکده آکسفورد تحقیق در عمق‌ای روی بیماری‌های پروستات انجام داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریافته‌اند کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند بیماری‌ها تمایل ابتلا به برخی تولید دیگری هستند. کارکنان تحقیقاتی دریافتند کدام ممکن است حدود ۲۵ سهم اجتناب کرده اند {افرادی که} چربی معده دارند به بیشتر سرطان ها پروستات مبتلا می شوند. این یافته نماد می دهد کدام ممکن است ارتباط مستقیمی بین {اضافه وزن} را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش خطر ابتلا به بیشتر سرطان ها پروستات موجود است.