Je! آبله میمون از هوا عبور می کند؟!در مورد موش‌های میمون نیز گفته می‌شود که احتمال عفونت از طریق هوا چندان مهم نیست، مگر اینکه اقداماتی در محل درمان انجام شود که منجر به تولید دارو شود، جایی که امکان عفونت‌های هوایی وجود دارد.