x7; اسپویلر ۵ ستاره BMW
قیمت اساس X7 2023 دسترس در بازار آمریکا اجتناب کرده اند حدود ۷۹۰۰۰ دلار آغاز تبدیل می شود. قیمت اساس اجزا قدرتمندتر ۱۰۴۰۹۵ دلار است.